Az IChO témakijelölese | Címeink | Keresés | A lapok térképe | Feladatok    
   Kezdőlap Nyomtatható verzió


  Mi is az olimpia?
  Szabályok
  A csapat kiválasztása
  Történet
  Eredmények
  Más országok hasonló lapjai
  Támogatóink

   Évenkénti áttekintés


Az IChO szabályzatát a nemzetközi zsûri, amelynek minden résztvevõ ország két mentora a tagja, évrõl évre karbantartja. Ez a kiadvány egyben tartalmazza a versenyen számonkérhetõ ismereteket is. Az egyes fogalmak, összefüggések mellett lévõ számok azt mutatják, hogy:

 • a legtöbb ország alaptanterve tartalmazza-e azt (1),
 • egyes országok alaptanterve tartalmazza a fogalmat, összefüggést, amennyiben nem, azt az elõkészítés során mindenképpen meg kell tanítani a versenyre készülõknek (2),
 • általában nem tartalmazzák a középiskolai tantervek, így ezek közül az Olimpiához szükségeseket a versenyt rendezõ országnak az elõkészítõ feladatokkal ki kell jelölnie (3).

Szervetlen kémia

Elektronszerkezet

 • fõcsoportok (1)
 • átmeneti fémek (2)
 • lantanidák és aktinidák (3)
 • Pauli-elv (1)
 • Hund-szabály(1)

Tendenciák a periódikus rendszerben (a fõcsoportoknál)

 • elektronegativitás (1)
 • elektronaffinitás (2)
 • elsõ ionizációs energia (2)
 • az atomok mérete (1)
 • az ionok mérete (2)
 • a legmagasabb oxidációs szám (1)

Tendenciák a fizikai tulajdonságokban

 • olvadáspont (1)
 • forráspont (1)
 • fémes jelleg (1)
 • mágneses jelleg (2)
 • hõtani adatok (3)

Szerkezetek

 • fémes szerkezet (3)
 • az ionkristályok szerkezete (3)
 • az egyszerû, egy központi atomot tartalmazó (nemesgázszerkezetû) molekulák szerkezete (3)
 • sztereokémia (3)

Nevezéktan

 • a fõcsoport elemeinek vegyületei (1)
 • az átmeneti fémek vegyületei (1)
 • egyszerû fémkomplexek (2)
 • többcentrumú fémkomplexek (3)
 • koordinciós szám (1)

Sztöchiometria

 • egyenletrendezés (1)
 • a tömeg és a térfogat közti összefüggés (1)
 • tapasztalati képlet (1)
 • Avogadro-állandó (1)
 • koncentrációszámítások (1)

Izotópok

 • számítások a nukleonokkal (1)
 • radioaktív bomlás (1)
 • magreakciók (, , , neutrinó) (2)

Az elemek körforgása a természetben

 • nitrogén (2)
 • oxigén (2)
 • szén (2)

Az s-mezõ elemei

 • az I. és a II. fõcsoport elemeinek reakciója vízzel, a termék bázicitása (1)
 • a fémek reakciója halogénelemekkel (1)
 • a fémek reakciója oxigénnel (2)
 • a nehezebb fémek nagyobb reakciókészsége (1)
 • a Li hidrogénnel, illetve nitrogénnel LiH-t és Li3N-t alkot (2)

A p-mezõ elemei

 • a hidrogénnek a nemfémekkel alkotott legegyszerûbb vegyületeinek sztöchiometriája (1)
 • a fémhidridek jellemzõi (3)
 • a CH4, NH3, H2S, H2O, HX sav-bázis sajátságai (1)
 • NO és oxigén NO2-dá alakulása (1)
 • a NO2 és a N2O4 közötti egyensúly (1)
 • a NO2 és a víz között végbemenõ reakció (1)
 • a HNO2 és a sói mint redukálószerek (1)
 • a HNO3 és sói mint oxidálószerek (1)
 • a N2H4 folyadék és redukálószer (3)
 • léteznek olyan savak mint a H2N2O2 és HN3 (3)
 • a nitrátok és a salétromsav redukciója különbözõ fémekkel és más redukálószerekkel (3)
 • a nátrium-tioszulfát reakciója jóddal (2)
 • egyéb tiosavak, polisavak és peroxosavak (3)
 • a 2. és a 3. periódus elemeinek legismertebb oxidációs állapotai [pl. B(III), Si(IV), P(V), S(VI), O(II), F(I), Cl(I), Cl(III), Cl(V), Cl(VII)] a halogénvegyületeikben és az oxoanionjaikban (1)
 • a nemfémes elemek vegyületei egyéb oxidációs állapotokban (3)
 • az Sn, a Pb és a Bi kedvezõbb oxidációs állapota (2)
 • a nemfém-oxidok reakciója vízzel, és a keletkezõ savak sztöchiometriája (1)
 • halogének reakciója vízzel (2)
 • a halogének oxidációs készségének változása a fluortól a jódig (1)
 • a 4. és a 3. periódus elemeinek kémiája közti különbség (3)

A d-mezõ elemei

 • a d-mezõ fémeinek legismertebb oxidációs állapotai: Cr(III), Cr(VI), Mn(II), Mn(IV), Mn(VII), Fe(II), Fe(III), Co(II), Ni(II), Cu(I), Cu(II), Ag(I), Zn(II), Hg(I), Hg(II) (1)
 • az elõzõekben felsorolt ionok színe vizes oldatban (2)
 • az egyéb d-mezõbeli fémek oxidációs állapotai és kémiájuk (3)
 • a Cr, Mn, Fe, Ni, Co, Zn oldódik sósavban, a Cu, Hg, Ag nem (1)
 • a sósavas oldás során képzõdõ M2+ kationok (2)
 • a Cr, a Fe (és természetesen az Al) passziválódása (2)
 • a Cr(OH)3 és a Zn(OH)2 amfoter hidroxid, a többi ismertebb hidroxid nem (1)
 • a MnO4-, a CrO42- és a Cr2O72- erõs oxidálószer (1)
 • a MnO4- redukcciójának pH-függése (2)
 • egyéb (Cr2O72--on kívüli) polianionok (3)

Egyéb szervetlen kémiai problémák

 • a kénsav, az ammónia, a szóda, a nátrium, a klór és a nátrium-hidroxid ipari elõállítása (1)
 • a lantanidák és az aktinidák kémiája (3)
 • a nemesgázok kémiája (3)

Szerves kémia

Alkánok

 • a bután izomerjei (1)
 • a IUPAC-nevezéktan (1)
 • a fizikai sajátságok tendenciái (1)
  szubsztitúció (pl. klórral):
 • termékei (1)
 • szabad gyökök (2)
 • a láncreakció inditó és láncletörõ lépései (2)
  cikloalkánok:
 • elnevezése (1)
 • szögfeszültség a kis gyûrûkban (2)
 • szék- és kád konformáció (2)

Alkének

 • sík szerkezet (1)
 • cisz-transz (E/Z) izoméria (1)
 • Br2 és HBr-addició termékei (1)
 • Markovnyikov-szabály (2)
 • az addíciós reakció közben átmenetileg képzõdõ karbóniumionok (3)
 • a karbóniumionok relatív stabilitása (3)
 • az alkadiének 1,4-addíciója (3)

Alkinok

 • lineáris szerkezetük (1)
 • savas karakterük (2)

Aromás szénhidrogének

 • a benzol képlete (1)
 • az elektronok delokalizációja (1)
 • rezonancia szerkezetek (1)
 • a Hückel-szabály (4n+2) (3)
 • a heterociklikus vegyületek aromás jellege (3)
 • a heterociklusos vegyületek IUPAC-nevezéktana (3)
 • policiklusos aromás vegyületek (3)
  az elsõ szubsztituens hatása:
 • a reaktivitásra (2)
 • a szubsztitúció irányára (2)
 • a fentiek magyarázata (2)

Halogéntartalmú szerves vegyületek

 • hidrolízisük (2)
 • a halogénatomok cseréje (3)
 • reakciókészség és annak függése a szénatom rendûségétõl (2)
 • ionos reakciómechanizmus (2)
 • eliminációs melléktermékek (2)
 • az alifás és az aromás vegyületek reakciókészsége (2)
 • a Wurtz-reakció (RX + Na) (3)
 • a halogénszármazékok és a környezetszennyezés (3)

Alkoholok, fenolok

 • a hidrogénkötés (az alkoholok és az éterek közti különbségek) (1)
 • az alkoholok és a fenolok savas karaktere (2)
 • alkének képzõdése vízelvonással (1)
 • éterek képzõdése vízelvonással (2)
 • észterképzõdés szervetlen savakkal (2)
 • a jodoform reakció (2)
 • a különbözõ rendûségû alkoholok rerakciókészsége, Lucas-reagens (2)
 • a glicerin képlete (1)

Oxovegyületek

 • nevezéktanuk (1)
 • keto-enol tautoméria (2)
  elõállítás:
 • alkoholok oxidációjával (1)
 • szén-monoxidból (3)
  reakciók:
 • az aldehidek oxidációja (1)
 • redukció Zn-kel (2)
 • HCN-addíció (2)
 • NaHSO3-addíció (2)
 • NH2OH-addíció (2)
 • aldol kondenzáció (2)
 • Cannizzaro-reakció (3)
 • Grignard-reakció (2)
 • Fehling- és Tollens-próba (2)

Karbonsavak

 • induktív effektus és erõsség (2)
 • az oxigénatomok egyenértékûsége az anionban (2)
  elõállítás:
 • észterekbõl (2)
 • nitrilekbõl (2)
 • reakció alkoholokkal (1)
 • az észterképzõdés mechanizmusa (2)
 • izotópok a mechanizmus értelmezésében (3)
 • a savhalogenidek nevezéktana (2)
 • savkloridok elõállítása (2)
 • amidok elõállítása savkloridokból (2)
 • nitrilek elõállítása savkloridokból (3)
 • savanhidridek elõállítása és tulajdonságai (2)
 • az oxálsav neve és képlete (1)
 • többértékû savak (2)
 • optikai aktivitás (pl. tejsav) (2)
 • R/S nevezéktan (2)
 • a növényi és az állati zsiradékok közti különbségek

Nitrogéntartalmú szerves vegyületek

 • az aminok mint bázisok (1)
 • az aril- és az alkil-aminok összehasonlítása (2)
 • a különbözõ rendûségû aminok elnevezése (2)
 • a különbözõ rendûségû aminok laboratóriumi azonosítása (3)
  aminok elõállítása:
 • halogénvegyületekbõl (2)
 • nitrovegyületekbõl (Ar-NH2 Ar-NO2-bõl) (3)
 • amidokból (Hofman-lebontás) (3)
 • a Hofman-lebontás mechanizmusa savas, illetve lúgos közegben (3)
 • az aminok és az amidok sav-bázis sajátságainak összehasonlítása (2)
  a diazo-vegyületek képzõdése:
 • alifás aminokból (3)
 • aril-aminokból (3)
 • festékek: a szín és a szerkezet kapcsolata (kromofor csoportok) (3)
 • nitrovegyületek: aci-nitro tautoméria (3)
 • a Beckman-átrendezõdés (oxim-amid) (3)

Makromolekulák

 • hidrofil- és hidrofób csoportok (2)
 • micelláris szerkezet (3)
 • szappangyártás (1)
  makromolekula elõállítása:
 • sztirolból (2)
 • etilénbõl (1)
 • a poliamidok elõállítása (3)
 • fenol + aldehidekbõl (3)
 • poliuretánok elõállítása (3)
  a polimerek:
 • kapcsolódása (3)
 • szerkezete (izotaktikus, stb.) (3)
 • a képzõdésük mechanizmusa (2)
 • a gumigyártás (3)

Biokémia

Aminosavak és peptidek

 • az aminosavak ionos szerkezete (1)
 • izoelektromos pont (2)
 • a 20 természetes eredetû aminosav és csoportosításuk (2)
 • a 20 ternészetes eredetû aminosav pontos szerkezete (3)
 • a ninhidrin-reakció (egyenlet) (3)
 • az aminosavak szétválasztása kromatográfiával (3)
 • az aminosavak szétválasztása elektroforézissel (3)
 • a peptidkötés (1)

Fehérjék

 • a fehérjék elsõdleges szerkezete (1)
 • a diszulfid-híd (3)
 • szekvencia-analízis (3)
 • másodlagos szerkezet (3)
 • az alfa-hélix struktúra részletes ismerete (3)
 • a harmadlagos szerkezet (3)
 • denaturáció a pH és a hõmérséklet változtatásával, illetve fémionokkal, etanollal (3)
 • a negyedleges szerkezet (3)
 • a fehérjék szétválasztása (molekulaméret és oldhatóság alapján) (3)
 • a fehérjék lebomlása a szervezetben (általános út) (3)
 • proteolízis (3)
 • transzaminálás (3)
 • az aminosav-anyagcsere négy fõ útja (3)
 • az aminosavak dekarboxilezése (3)
 • az karbamid-ciklus (csak a végeredménye) (3)

Zsírsavak és zsírok

 • a C4-C18 zsírsavak IUPAC-nevei (2)
 • a legfontosabb (kb. 5) zsírsav köznapi neve (2)
 • a zsíranyagcsere alapvetõ folyamatai (3)
 • a zsírsavak béta-oxidációja (képletek és ATP-mérleg) (3)
 • zsírsavak és a zsírok anyagcseréje (3)
 • a foszfogliceridek (3)
 • a membránok (3)
 • aktív transzport (3)

Enzimek

 • általános tulajdonásgok, aktív centrumok (2)
 • elnevezés, kinetika, koenzimek, az ATP szerepe, stb. (3)

Szénhidrátok

 • A glükóz és a fruktóz:
 • nyílt láncú képlete (2)
 • Fischer-projekciói (2)
 • Haworth-képletei (3)
 • oszazonok (3)
 • a maltóz mint redukáló cukor (2)
 • a keményítõ és a celllulóz közti különbség (2)
 • az - és a -D-glükóz közti különbség (2)
 • a keményítõbõl kiinduló anyagcserefolyamatok acetil-KoA-ig; a tejsav, illetve az etanol felé vezetõ anyagcsereutak (3)
 • a glükóz anyagcseréje (3)
 • a fenti folyamat ATP-mérlege (3)
 • a fotoszintézis (csak a termékei) (2)
 • a fény- és a sötétreakció (3)
 • a Calvin-ciklus részletezése (3)
 • A citrátciklus és a terminális oxidáció
 • a CO2 képzõdése a ciklusban (részletezés nélkül) (3)
 • a ciklus közti termékei (3)
 • a víz és az ATP képzõdése (részletezés nélkül) (3)
 • az FMN és a citokrómok (3)
 • 1 mol glükóz lebontásának ATP-termelése (3)

Nukleinsavak és fehérjeszintézis

 • a pirimidin és a purin (2)
 • nukleozidok és nukleotidok (3)
 • valamennyi pirimidin- és purinbázis képlete (3)
 • a ribóz és a 2-dezoxiribóz közti különbség (3)
 • a C-G és A-T bázispárok kialakulása (3)
 • a hidrogénkötések szerepe a bázispárok kialakulásában (3)
 • a DNS és az RNS közti különbségek (3)
 • a nukleinsavak hidrolízise (3)
 • a DNS szemikonzervatív megkettõzõdése (3)
 • DNS-ligáz (3)
 • RNS-szintézis (transzkripció) részletezés nélkül (3)
 • reverz transzkriptáz (3)
 • a genetikai kód használata (3)
 • a lánckezdõ kodon és a stopjelek (3)
 • a fehérjeszíntézis (transzláció) lépései (3)

Egyéb

 • hormonok, szabályozás (3)
 • negatív visszacsatolás (3)
 • inzulin, glukagon, adrenalin (3)
 • só-anyagcsere (részletezés nélkül) (3)
 • ionok a vérben (3)
 • a vér pufferrendszerei (3)
  hemoglobin:
 • funkciója és váza (3)
 • az oxigénmegkötésének diagramja (3)
 • a véralvadás mechanizmusa (3)
 • antigének és antitestek (3)
 • vércsoportok (3)
 • az acetil-kolin szerkezete és funkciói (3)

Mûszeres anyagszerkezeti vizsgálati módszerek

UV-látható spektroszkópia

 • aromás vegyületek azonosítása (3)
 • kromofórok azonosítása (3)

Tömegspektrometria

 • molekulaionok felismerése (3)
 • fragmensek azonosítása táblázat segítségével (3)
 • jellemzõ izotóp-eloszlások (3)

IR-spektroszkópia

 • a spektrum értelmezése a csoportrezgéseket tartalmazó táblázat segítségével (3)
 • a hidrogénkötés felismerése (3)
 • Raman-spektroszkópia (3)

NMR

 • egyszerû spektrumok (pl. etanol) értelmezése (3)
 • spin-spin csattolás (3)
 • csatolási állandók (3)
 • az o- és p-szubsztituált benzol azonosítása (3)
 • 13C-NMR (3)

Röntgendiffrakció

 • Bragg-törvény (3)
 • elektronsûrûség diagram (3)
 • koordinációs szám (3)
 • elemi cella (3)
 • a NaCl rácsszerkezete (3)
 • a CsCl rácsszerkezete (3)
 • a kétféle szoros illeszkedésû rács szerkezete (3)
 • az Avogadro-szám meghatározása röntgendiffrakciós adatok alapján (3)

Polarimetria

 • fajlagos forgatóképesség számítása

Fizikai kémia

Kémiai egyensúly

 • a dinamikus kémiai egyensúly modell (1)
 • a koncentrációkkal kifejezett egyensúlyi állandó (1)
 • a parciális nyomásokkal kifejezett egy. állandó (2)
 • az egyensúlyi állandó értékei közötti összefüggés a gázoknál (Kc, Kp, Kx) (2)
 • a szabadentalpia és az egyensúlyi állandó közti kapcsolat (3)

Ionegyensúlyok

 • az Arrhenius-féle sav-bázis elmélet (1)
 • a Brönsted-féle sav-bázis elmélet, konjugált sav-bázis párok (1)
 • a pH definíciója (1)
 • a víz autoprotolízise (1)
 • Ks és Kb közötti összefüggés a konjugált sav-bázis párok esetén (1)
 • sók hidrolízise (1)
 • az oldhatósági szorzat definíciója (1)
 • oldhatóság kiszámítása az oldhatósági szorzatból (1)
 • gyenge savból készült oldat pH-jának számítása Ks-bõl (1)
 • a 10-7 mol·dm-3 koncentrációjú sósav pH-jának számítása (2)
 • többértékû savak pH-jának számítása (2)
 • az ionerõsség definíciója (3)
 • a Debye-Hückel képlet (3)

Elektródegyensúly

 • az elektromotoros erõ definíciója (1)
 • elsõfajú elektródok (1)
 • standard elektródpotenciál (1)
 • Nernst-egyenlet (2)
 • másodfajú elektródok (2)
 • az elektromotoros erõ és a DG közötti összefüggés (3)

Homogén reakciók kinetikája

 • a reakciósebességet befolyásoló tényezõk (1)
 • sebességi egyenlet (1)
 • reakciósebességi állandó (1)
 • reakciórend (2)
  az elsõrendõ reakció:
 • idejének függése a koncentrációtól (2)
 • félideje (2)
 • kapcsolat a félidõ és a reakciósebességi állandó között (2)
 • a sebességmeghatározó lépés (2)
 • molekularitás (2)
 • Arrhenius-egyenlet, aktiválási energia (2)
 • az elsõrendû reakció sebességi állandójának számítása (2)
 • a másod- és harmadrendû reakciók sebességi állandójának számítása (3)
 • aktiválási energia számítása mérési adatokból (3)
 • a reakciósebességi elmélet alapelvei (ütközési elmélet, átmeneti komplexum) (3)
 • ellentétes, párhuzamos és konszekutív reakciók (3)

Termodinamika

 • rendszer és környezete (2)
 • energia, hõ és munka (2)
 • az entalpia és az energia kapcsolata (2)
 • hõkapacitás (definíció) (2)
 • Cp és Cv közti különbség (3)
 • Hess-tétele (2)
 • a Born-Haber körfolyamat (3)
 • rácsenergia - közelítõ számítások (pl. Kapusztyinszkí-egyenlet) (3)
 • a standard képzõdési entalpia használata (2)
 • oldás- és oldódáshõ (2)
 • kötési energiák - definíció és használat (2)

Második fõtétel

 • entrópia - definíció (Q/T) (2)
 • entrópia és rendezetlenség (2)
 • az S = k lnW összefüggés (3)
 • a G = H - TS összefüggés (2)
 • a DG és a folyamatok iránya (2)

Halmazok

 • ideális gáztörvény (1)
 • van der Waals-féle gáztörvény (3)
 • a parciális nyomás definíciója (1)
 • a folyadékok telített gõznyomásának hõmérsékletfüggése (2)
 • a Clausius-Clapeyron egyenlet (3)
  fázisdiagramok leolvasása:
 • hármas pont (3)
 • kritikus hõmérséklet (3)
  folyadék-gáz rendszerek:
 • diagramja (3)
 • ideális és nemideális rendszerek (3)
 • használata a frakcionális desztillációnál (3)
 • Henry-törvénye (2)
 • Raoult-törvénye (2)
 • a Raoult-törvény értelmezése (3)
 • a forráspont-emelkedés törvénye (2)
 • a fagyáspont-csökkenés, moláris tömeg meghatározása (2)
 • ozmózisnyomás (2)
 • megoszlási hányados (3)
 • extrakció (2)
 • a kromatográfia alapelvei (2)

Egyéb problémák

Analitikai kémia

 • pipetta használata (1)
 • büretta használata (1)
 • az acidimetria megfelelõ indikátorának megválasztása (1)
  titrálási görbe:
 • pH (erõs és gyenge savaknál) (2)
 • EMF (redoxi titrálásnál ) (2)
 • egyszerû pufferoldatok pH-jának számítása (2)
  meghatározások, azonosítások:
 • Ag+, Ba2+, Cl-, SO42- ionok (1)
 • Al3+, NO2-, NO3-, Bi3+ ionok (2)
 • VO2-, ClO3-, Ti4+ ionok (3)
 • lángfestéssel K, Ca, Sr (1)
 • a Lambert-Beer törvény (2)

Komplexek

 • komplexképzõdési reakciók leírása (1)
 • komplexképzõdési állandó (definíció) (2)
 • Eg és T2g állapotok: kis és nagy spínszámú oktaéderes komplexek (3)
 • AgCl oldhatóságának számítása ammóniaoldatban (Ks és ` adatokból) (3)
 • cisz és transz formák (3)

Elméleti kémia

 • n, l, m kvantumszámok (2)
 • a H-atom energiaszintjei (2)
 • a p-pályák alakja (2)
 • a d-pály sztereokonfigurációja (3)
  molekulapálya diagramok:
 • H2 (3)
 • N2 és O2 (3)
 • kötésrend az O2-ben, az O2+-ban, és az O2--ben (3)
 • Hückel-szabály az aromás rendszerekre (3)
 • Lewis sav-bázis elmélete (2)
 • erõs és gyenge Lewis savak (3)
 • páratlan elektronok és paramágnesesség (2)
 • a hullámfüggvény négyzete és a megtalálási valószínûség (3)
 • a legegyszerûbb Schrödinger-egyenlet megértése (3)